Tisková zpráva: ADR školení pro řidiče

Podle zákona o silniční dopravě a Evropské dohodě ADR (Evropská dohoda o silniční přepravě nebezpečných věcí, z anglického Accord Dangereuses Route) jsou řidiči přepravující nebezpečné materiály povinni se zúčastnit školení řidičů (tzv. ADR školení pro řidiče) zakončeného zkouškou před komisařem z MD ČR. Jedná se o poměrně rozsáhlý předpis EU, který v současné době čítá cca 1200 stran textu. Co vše obnáší?

Dohoda ADR mimo jiné předepisuje pravidla pro klasifikaci nebezpečných věcí (jaké materiály), metody balení, označování obalů (přepravováno volně, v sudu, v pytli?), pravidla pro nakládku a manipulaci, pravidla pro přepravu (kam spadají právě ADR školení pro řidiče), požadavky na schvalování a konstrukci obalů a požadavky na konstrukci a schvalování vozidel, označování vozidel a výbavu vozidel.

ADR školení se dělí do tří úrovní, každá úroveň opravňuje řidiče k převážení jiného druhu materiálu. Základní opravňuje řidiče k  přepravě nebezpečných věcí v kusech (sudy, pytle, bedny, materiály, které lze takto převážet s touto zkouškou jsou zařazeny v třídě 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9).

Dále jsou zde tzv. nástavbová ADR školení pro cisternová vozidla nebo vozidla přepravující cisterny (objem nad 1 000 litrů) nebo cisternové kontejnery (objem nad 3 000 litrů).

Posledním typem je pak specializační kurz, který je určený pro řidiče přepravující výbušné látky a předměty třídy 1 (pro typ školení I) přeprava v kusech  pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (pro typ II) přepravované v cisterně  pro radioaktivní látky třídy 7 (pro typ I nebo II) přeprava v kusech i v cisterně.

Samotné školení musí trvat minimálně 18 hodin. Ceny školení se pohybují od 1 500 Kč (specializační kurz) do 4 000 Kč (základní školení).

Na základě tohoto školení obdrží řidič ADR certifikaci, která jej opravňuje k převážení nebezpečných věcí po dobu 5 let. Po pěti letech pak musí vykonat tuto zkoušku znovu (respektive v posledním roce platnosti jeho průkazu).

Pozn.: Od 1. 1. 2013 vydává Ministerstvo dopravy nová „plastová“ osvědčení, kdy si tedy řidiči na školení musí s sebou přinést také fotografii (pasový formát).

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru