Tisková zpráva: Profinit zveřejňuje finanční výsledky skupiny New Frontier Group za rok 2013

Společnost Profinit zveřejnila finanční výsledky nadnárodní skupiny New Frontier Group, jejímž je členem. New Frontier Group sdružuje společnosti působící především na trzích střední a východní Evropy, ale také na Blízkém východě, v USA, Kanadě, Austrálii. 

V roce 2013 se skupina New Frontier Group zaměřovala na řízení vztahů se zákazníky a na rozvoj portfolia poskytovaných služeb, přičemž zároveň investovala do inovací a akvizic nových zakázek pro rok 2014. Hospodářské výsledky jsou konsolidovány podle mezinárodních účetních standardů IFRS.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za rok 2013

V účetním roce 2013 vzrostly výnosy o 7,04 % na 208,4 milionu eur (194,7 milionu eur v roce 2012). Rusko se s podílem 29,5 % stalo největším trhem z hlediska obratu. Jako významná odbytiště se dlouhodobě profilují také Černomořský region (20,4 %) spolu s balkánskými zeměmi (21,7 %). Podíl Severní Ameriky na celkových obratech meziročně vzrostl o polovinu, a to z 8,3 % v roce 2012 na 12,5 % v roce 2013.

Náklady související s realizovanými výkony poklesly z 52,4 % výnosů na 49,0 %. Tohoto pozitivního efektu bylo dosaženo díky přesunu výnosů od produktů třetích stran směrem k produktům vlastním. Tato změna spolu s větším důrazem na vývoj a inovace zároveň přispěla k 22,3% růstu mzdových nákladů.

Provozní zisk před úroky a zdaněním (EBIT) za účetní rok 2013 vzrostl o 20 % na 15,6 milionu eur (13,0 milionů eur v roce 2012), a to především vlivem nižších odpisů. Výrazně stoupla kvalita výnosů, kdy se i za nepříznivé ekonomické situace podařilo udržet stabilní ziskovou marži.

Tomáš Pavlík, výkonný ředitel společnosti Profinit, okomentoval dosažené hospodářské výsledky skupiny následovně: „New Frontier Group vykazuje za celou svoji historii růst, vysokou profitabilitu a stabilní cash flow. Tato zpráva dokazuje, že NFG je nejen nadprůměrně výkonnou organizací, ale zároveň vykazuje i vysokou míru otevřenosti a transparentnosti – přestože se jedná o čistě soukromou firmu, publikuje své detailní hospodářské výsledky.“

Likvidita a provozní kapitál v prosinci 2013

Z hlediska likvidity je situace New Frontier Group solidní, se stabilní strukturou financování a nadprůměrným podílem vlastního kapitálu přesahujícím 40 %. Dlouhodobé úvěry byly dohodnuty se stávajícími i novými finančními partnery a slouží k financování akvizic i dalších dlouhodobých investic.

Další důležitý aspekt finanční strategie všech společností skupiny představuje rozdělení objemu úvěrů mezi několik finančních partnerů s cílem udržet si nezávislost na jednotlivých bankách a rozložit riziko refinancování. Finanční manažeři dceřiných společností byli odpovědní za řízení likvidity a zajištění optimálních úrokových sazeb. Podmínky vyjednané u jednotlivých bank byly průběžně sledovány a upravovány.

Stav hotovosti ke konci roku na úrovni 29,8 milionu eur (26,7 milionu v roce 2012) zůstal vysoký díky úspěšnému řízení pohledávek celé skupiny a představuje pevný základ pro budoucí rozvoj, investice a výkonnost. Poměr čistého dluhu vůči EBITDA v roce 2013 poklesl na 0,55.

Konsolidovaná rozvaha v prosinci 2013

Celková aktiva k 31. prosinci 2013 meziročně poklesla o 3,1 % na 186 milionů eur (191,9 milionu v roce 2012). Hodnota dlouhodobých aktiv se snížila na 69,2 milionu (73,5 milionu v roce 2012). Díky dobrému řízení pohledávek poklesl objem pohledávek o 5,9 milionu (11,4 %). Ostatní pohledávky příštích období se snížily o 0,4 milionů (14,2 milionů v roce 2012). Hotovost se snížila o 11,8 %. Zásoby mírně poklesly o 0,3 milionu eur. Průměrný roční provozní kapitál mírně vzrostl z 31,5 milionu eur na 31,9 milionu, zatímco vlastní kapitál se zvýšil o 2,7 milionu eur. Dlouhodobé závazky poklesly z 28,5 milionu eur na 22,4 milionu a krátkodobé závazky se snížily z 114,5 milionu eur na 84,8 milionu.

Účetní regiony

Výnosy 2013

Výnosy 2012

New Frontier celosvětově

208 372 067

194 670 514

Vliv konsolidace

- 8 890 751

- 7 768 696

Střední Evropa

33 759 274

28 962 509

Černomořský region

42 597 514

47 550 031

Balkán

45 148 619

52 767 883

Turecko/Blízký východ

1 530 311

566 005

Polsko

6 754 960

602 155

USA/Kanada

26 012 552

16 191 436

Rusko/SNS

61 459 588

55 799 191

 

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru