Tisková zpráva: Univerzita Pardubice chrání své duševní vlastnictví a hledá nové strategické partnery

Univerzita Pardubice si velmi cení svého vědecko-výzkumného potenciálu, a proto se snaží výsledky práce svých pracovníků účinně chránit. Tomu by mělo napomáhat i nově vzniklé Centrum transferu technologií a znalostí specializující se kromě jiného i na ochranu duševního vlastnictví a zefektivnění spolupráce s komerční sférou.

„Znalosti, know-how a inovace jsou základem duševního kapitálu, který je nutné chránit. Univerzita Pardubice je v současné době majitelem devatenácti patentů a šesti zapsaných užitných vzorů. Dalších šest tzv. zveřejněných přihlášek znamená, že technická řešení jsou již v pokročilejší fázi patentového řízení. Plně si uvědomuje nutnost ochrany duševního vlastnictví,“ vysvětluje k duševnímu vlastnictví a tvůrčím činnostem univerzity její rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Kromě toho má univerzita značný vědecký potenciál a dlouhodobě spolupracuje s komerční sférou, proto byl vznik Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) logickým krokem, který by měl naše pracoviště v jejich tvůrčích činnostech aplikovatelných v praxi podporovat a cestu k patentům a aplikacím usnadňovat.“

Prioritou centra je ochrana duševního vlastnictví

Zmíněné centrum zahájilo činnost už v minulém roce díky evropským prostředkům z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Jeho cílem je mimo jiné posílit postavení univerzity v oblasti aplikované vědy a výzkumu na regionální i celonárodní úrovni a napomáhat při ochraně duševního vlastnictví, zejména průmyslového vlastnictví ve formě patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů. „Poskytujeme pracovníkům univerzity plnou právní, finanční a komerční podporu při licenčních jednáních, ochraně duševního vlastnictví, smluvních dohodách a při zakládání spin-off firem. Pořádáme pro akademiky také řadu odborných setkání a informačních seminářů, jako například v závěru měsíce ledna hned dva zaměřené právě na metody a přístupy, které mohou být využity k oceňování duševního vlastnictví, o finančních souvislostech a daňových předpisech,“ vyjmenovává činnosti centra jeho ředitel Ing. Pavel Krečmer, PhD, a dodává, že centrum dále slouží jako kontaktní místo pro komerční subjekty, které mají zájem o spolupráci s univerzitními odborníky a specializovanými pracovišti. Spolupráce s komerční sférou je oboustranně přínosná. Dochází k maximálnímu zhodnocení vědeckého potenciálu vysoké školy konkrétními aplikacemi žádanými v praxi.

Investice do kvalitního zázemí pro vědu a výzkum se vyplácejí

Univerzita Pardubice poskytuje výborné zázemí pro základní vědu i aplikovaný výzkum a inovace. Toho dokladem je například i množství registrovaných patentů a užitných vzorů. Je vlastníkem devatenácti patentů, šesti užitných vzorů a šesti zveřejněných přihlášek. “Obecně se jedná zejména o vynálezy z oboru chemie, které mohou nalézt uplatnění v různých oblastech – v automobilovém průmyslu, v tiskařství, v medicíně, při výrobě léčiv, bionafty, barviv či nátěrových hmot,“ shrnuje úspěchy akademických pracovníků a studentů rektor profesor Ludwig.

Uznání patří všem univerzitním vědecko-výzkumným týmům

Mezi nejaktivnější vynálezce Univerzity Pardubice patří tři akademici – prof. Radim Hrdina a prof. Miloš Sedlák, oba pracují v Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické, a prof. Svatopluk Zeman, vedoucí Ústavu energetických materiálů téže fakulty. “Vážíme si všech našich zaměstnanců a studentů, kteří se aktivně zapojují do vědecko-výzkumné činnosti nejen v rámci univerzitních projektů, ale i v rámci projektů, na nichž spolupracujeme s komerční sférou nebo jinými veřejnými institucemi,“ oceňuje rektor badatelskou činnost všech akademických pracovníků, studentů magisterských a doktorských studií, kteří se do práce na odborných pracovištích univerzity zapojují, i partnerů.

O Centru transferu technologií a znalostí

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice zahájilo svoji činnost v dubnu 2012 v rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, je financováno ze strukturálních fondů EU, prioritní osy 3 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady projektu činí více než 46 mil. Kč, kde je 15 % poskytnuto ze státního rozpočtu ČR a 85 % je hrazeno z fondů Evropské unie. Projektové činnosti jsou plánovány na období od dubna 2012 do března 2015. Cílem projektu je zajistit efektivní nakládání s duševním vlastnictvím univerzity, podporovat a optimalizovat spolupráci výzkumných univerzitních pracovišť s komerční sférou a vytvořit takové inovativní prostředí v rámci univerzity a regionu, na které by v následujících letech centrum transferu technologií a znalostí ve spolupráci s dalšími univerzitními pracovišti účinně navázalo a pokračovalo.

 

Zdroj: ČTK

Aktivní mladý student se zálibou v informačních technologiích, operačních systémech, mobilních zařízeních, programování a psaní. Velký fanoušek mobilního operačního systému Android a šťastný majitel několika Androidích zařízení.

Komentáře

Nahoru